Conference

Article
การศึกษาโครงสร้าง cDNA ของยีน Pacifastin heavy chain ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งธาตุเหล็กในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522920)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-