Conference

Article
การออกแบบระบบการตามสอบสำหรับใช้ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก (กรณีศึกษา จังหวัดสุโขทัย)
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มกราคม 2012
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-