โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี ศิลลา, exรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่", เกษตรนเรศวร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสาวิตรี ศิลลา, exนางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่(กรณีศึกษา การผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกของจังหวัดสุโขทัย)", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exนางสาวสาวิตรี ศิลลา, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบการตามสอบสำหรับใช้ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก (กรณีศึกษา จังหวัดสุโขทัย)", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011), 12 - 13 มกราคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exสาวิตรี ศิลลา, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุจิพรรณ ทองลิ่ม, "การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่", การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10, 24 - 25 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย