Conference

Article
ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการรอดชีวิต ของ Escherichia coli และ Salmonellae ในปุ๋ยมูลสัตว์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-