Conference

Article
ความไวต่อรังสีของแบคทีเรียก่อโรคในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) และอาหารเลี้ยงเชื้้อ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-