Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่งอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,6 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,7 มิ.ย. 2010 - 24 ต.ค. 2011