Conference

การใช้แนวทางเกษตรทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนใน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
Agriculture for Better Living and Global Economy
นานาชาติ
11 - 15 มกราคม 2010
ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การใช้แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้ประโยชน์ :การนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ทางเลือกและการดำรงอยู่,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009