การใช้แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์