Person Image

  Education

  • ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Art compositionConstruction and Utilization of Standardized TestEFExecutive FunctionJapanese cartoonLearning achievementPreferencesResearch Methods in Special EducationRetentionSlide-tape programsSpecial EducationTeachingThai cartoonVisual artการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การสอนเกณฑ์ปกติระดับชาติความคงทนทางการเรียนความชอบฐานข้อมูลทักษะสมองนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมบทเรียนสไลด์เทปแบบคัดกรองนักเรียนที่มีสภาะสมาธิสั้นแบบประเมินแบบสอบทักษะพื้นฐานทางวิชาการแบบสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นรอยเชื่อมต่อปฐมวัยสู่ประถมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและภาวะออทิซึมวิชาทัศนศิลป์องค์ประกอบศิลป์ออทิซึม

  Interest

  Executive Function, Research Methods in Special Education, Construction and Utilization of Standardized Test

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)