Person Image

  Education

  • ค.บ. (มัธยมศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2520
  • Ph.D.(School Psychology ), Texas Woman University, สหรัฐอเมริกา, 2530

  Expertise Cloud

  Art compositionJapanese cartoonLearning achievementPreferencesRetentionSlide-tape programsSpecial EducationTeachingThai cartoonVisual artกระบือการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนร่วมการศึกษาพิเศษการสอนเกณฑ์ปกติระดับชาติความคงทนทางการเรียนความชอบความต้องการความช่วยเหลือความมั่นคงของชาติความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาโรงเรียนต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนประสิทธิผลนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมบทเรียนสไลด์เทปแบบคัดกรองนักเรียนที่มีสภาะสมาธิสั้นแบบสอบทักษะพื้นฐานทางวิชาการแบบสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพลักษณ์ของโรงเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นภาวะออทิซึมมุมเสริมทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รูปแบบการให้ความช่วยเหลอทางการศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและภาวะออทิซึมวิจัยบทเรียนวิชาทัศนศิลป์สมาธิสั้นหลักสูตรความมั่นคงองค์ประกอบศิลป์ออทิซึมออทิสติก

  Interest

  การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก