แนวโน้มผลงานของรังสรรค์

Journal

บทความของรังสรรค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year National Journal 2
2021 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, exชฎาภรณ์ แสงตามี, "การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษาสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด.", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 79-81
2016 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการสีข้าวฮาง", วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-9

Conference

การนำเสนอบทความของรังสรรค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

Publish Year National Conference 2
2021 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรุต อ่อนสลุง, inนายธรรมะสุข มิ่งเมือง, อาจารย์, inนางสาววิภาดา ผลเจริญ, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12, 16 - 17 กันยายน 2021, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, "การออกแบบและทดสอบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์", IE Network 2016, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590068]