แนวโน้มผลงานของกนกทิพย์

Journal

บทความของกนกทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตือนใจ น้อยพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกทิพย์ โคตรสำราญ, อาจารย์, "การทำนายปริมารสารไลโคปีนในฟักข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพสี RGB ร่วมกับวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8 (พิเศษ), เมษายน 2018, หน้า 1435-1445
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580028]