Journal

การทำนายปริมารสารไลโคปีนในฟักข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพสี RGB ร่วมกับวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
26
8 (พิเศษ)
1435-1445
เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-