แนวโน้มผลงานของพีรพจน์

Journal

บทความของพีรพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year National Journal 1
2017 inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 1-14

Conference

การนำเสนอบทความของพีรพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year National Conference 1
2017 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การกาหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิก : ศึกษากรณีการนาทรัพย์สินหรือ เงินบริจาคมาเป็นของตัวเองที่เข้าข่ายอทินนาทาน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017 The 4th NEU National and Internationai Conference 2017, 21 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570026]