Person Image

  Education

  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  แนวโน้มผลงานของมนต์ชัย

  Journal

  บทความของมนต์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Publish Year National Journal 2
  2018 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, inนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 36-47
  2017 inนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, "ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 67-80
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560073]