Journal

Article
โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
36-47
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-