Journal

โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
7
1
36-47
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-