Person Image

  Education

  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2517
  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2524
  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541

  แนวโน้มผลงานของวิบูลย์

  Journal

  บทความของวิบูลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year National Journal 2
  2014 exนายยอดฟ้า มีมานาน, inดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ ชลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล", สุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 69-83
  2014 exนายพงษ์ศักดิ์ นุชสวาสดิ์, inดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ ชลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาและผลที่มีต่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดสระบุรี", สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 29-43
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480050]