แนวโน้มผลงานของกมลรัฐ (ลาออก]

Conference

การนำเสนอบทความของกมลรัฐ (ลาออก] เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และในฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม

Publish Year National Conference 2
2003 inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา แก้วเทพ, inดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์, inนางสาวกมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์, 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1996 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกมลรัฐ (ลาออก] อินทรทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, inนางสาวกฤติยา (ลาออก) มลาสานต์, "การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 1996, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400135]