แนวโน้มผลงานของพิณทิพย์

Conference

การนำเสนอบทความของพิณทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year National Conference 1
2006 exภัทราวรรณ คำบุญเรือง, inนางพิณทิพย์ กรรณสูตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวประไพสิริ สิริกาญจน, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาแค้ Bagarius bagarius (Hamilton-Buchanan) จากแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400105]