แนวโน้มผลงานของศรัณย์

Journal

บทความของศรัณย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year National Journal 1
2020 exชมพูนุช นันทจิต, exจันทรา โกสุมา, exกมลรัตน์ ถิระพงษ์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, exกฤช เอี่ยมฐานนท์, "คุณลักษณะของกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 179-190
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=250033]