ผลงานภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพฤกษศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพฤกษศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2020 exYONGKRIAT KU-OR, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exTushar Andriyas, "Seed longevity of Buchanania siamensis in reclaiming salt-affected areas in Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 743-747
2020 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Factors Affecting the Diversity and Photosynthetic Pigments of Trentepohlia Species in Northern Thailand's Chiang Dao Wildlife Sanctuary", Acta Societatis Botanicorum Poloniae, ปีที่ 89, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 1-24
2020 exSuksungworn, R., exAndrade, P.B., exOliveira, A.P., exValentรฃo, P., inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGomes, N.G.M., "Inhibition of proinflammatory enzymes and attenuation of IL-6 in LPS-challenged RAW 264.7 macrophages substantiates the ethnomedicinal use of the herbal drug Homalium bhamoense cubitt & W.W.Sm", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 7, เมษายน 2020
2020 exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, exWorarat Kruasuwan, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exChantra Indananda, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements", Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 3097-3107
2020 exNansai, S, exSrisanga, P, exHodkinson, TR, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "Viola umphangensis (Violaceae), a new species from Thailand", NORDIC JOURNAL OF BOTANY, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า e0266
2020 inนายเจษฎา วงค์พรหม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "SOIL PROPERTIES AND TREE COMPOSITION IN A 27-YEAR OLD Acacia mangium Willd. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA AT PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION", BIOTROPIA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 125-133
2020 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exDAVID A. SIMPSON, exTrevor R. Hodkinson, exPranom Chantaranothai, "A synopsis of Thai Piper (Piperaceae)", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 48 , ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2020, หน้า 145-183
Publish Year National Journal 1
2020 exNutkamol Masepan, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selecting Temperature for Screening Heat Tolerance in Tavee 60 Chili Seedlings", วารสารวิทยาสาสตร์ มศว., ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 63-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพฤกษศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 exคชาภรณ์ ศรีคล้าย, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุฒธิดา รัมฉัตร, "การทดสอบแผนที่โครงสร้างเชิงสันนิษฐานแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์ดวยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020", 27 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=05]

แสดงความคิดเห็น

(0)