Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2561
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร์ , ไทย, 2546
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศิริพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศิริพร 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02198324 ชื่อวิชา Learning Management and Classroom Management,1 เม.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2018