Person Image

  Education

  • PhD(Electrical and Electronics Engineering ), University of Nottingham, UK, 2557

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนิธิพัฒน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนิธิพัฒน์ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  2023 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,1 ก.ย. 2018 - 31 ต.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลาสมา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2017 - 1 ต.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,2 ก.ย. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 มี.ค. 2017 - 2 มี.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,17 ม.ค. 2018 - 16 เม.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีพลาสมา แบบไฮบริค แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา(สกอ.),1 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2019