Person Image

  Education

  • Ph.D.(Biological Engineering), Cornell University, U.S.A.
  • M.Sc. (Biological Engineering), Cornell Unioversity, U.S.A.
  • B.Sc. (Biochemistry), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิชามญชุ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิชามญชุ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา Biochemistry III,1 ก.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา Beauty Products Literacy,15 ส.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2019
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,15 ต.ค. 2019 - 21 พ.ย. 2019
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ก.ค. 2020 - 31 ก.ค. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ธ.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ส.ค. 2020 - 31 ส.ค. 2020