Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • ปร.ด. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกนกอร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกนกอร 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01132491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Business,17 พ.ค. 2013 - 27 ธ.ค. 2013