Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ด. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุญเลิศ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบุญเลิศ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,3 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 26 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172371 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175113 ชื่อวิชา Lawn Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักพัฒนาและวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 31 ต.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172542 ชื่อวิชา Physical Activity Leader,17 ส.ค. 2015 - 13 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172645 ชื่อวิชา Physical Activity for Health & Fitness,17 ส.ค. 2015 - 26 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175112 ชื่อวิชา Badminton for Health,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถาพทางกายสําหรับบุคลากรวัยทํางาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 1 ต.ค. 2018
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175112 ชื่อวิชา Badminton for Health,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,16 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 31 ต.ค. 2017