Conference

Article
การพัฒนาสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา: คณะพลศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง กิจกรรมทางกาย กีฬา นันทนาการ สำหรับบุคคลพิเศษ
Class
ชาติ
Date
5 - 6 สิงหาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172371 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175113 ชื่อวิชา Lawn Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักพัฒนาและวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 31 ต.ค. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำแบบทดสอบและเกณฑ์ที่สร้างขึ้นไปใช้วัดและประเมินการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013