Person Image

  Education

  • วท.บ.( เคมี ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Chemistry), Georgia Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุธีรา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุธีรา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของ แหล่งทุน :สวพ.มก.-สกว.,31 พ.ค. 2010 - 30 พ.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Value-added products of bamboo fiber: Textile and composite,23 ก.ย. 2013 - 23 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),1 ก.พ. 2013 - 1 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),20 ก.พ. 2014 - 17 ก.ย. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษต้านเชื้อจุลินทรีย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุธีรา 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันเชิงบูรณาการ (Jerusalem artichoke) งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ใหม่ในสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ( The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King )ในการเสนอเรื่องความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายของไทยไปใช้ในการทำกระดาษ ในแง่ของการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของเยื่อของสาหร่าย ฯลฯ ดังรายละเอียดในบทคัดย่อ ,2 ธ.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014