Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราพร

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวราพร 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลเบื้องต้นทางระบาดวิทยาของโรคสัตว์สู่คนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,21 พ.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2015
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019