Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสันติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสันติ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425496 ชื่อวิชา Selected Topics in Environmental Science,8 มิ.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425381 ชื่อวิชา Environmental Conservation,7 มิ.ย. 2010 - 24 มิ.ย. 2010
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01651383 ชื่อวิชา Management of Invasive Non-indigenous Species,2 มี.ค. 2017 - 2 มี.ค. 2017
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425496 ชื่อวิชา Selected Topics in Environmental Science,17 ก.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เอเลี่ยนสปีชีส์”…ภัยร้ายความหลากหลายทางชีวภาพ,7 ก.ค. 2010 - 7 ก.ค. 2010