Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • M.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2547
  • Dr.Agr.Sc.(Biological Mechanisms and Functions), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2551

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุดสวาสดิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุดสวาสดิ์ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Protein Symposium Meeting,15 ก.ค. 2015 - 17 ก.ค. 2015
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401551 ชื่อวิชา Plant Metabolism,2 เม.ย. 2018 - 4 พ.ค. 2018