Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D.(Sport Sciences), University of Porto, Portugal, 2554

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอวยพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอวยพร 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสม แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยบูรพา,1 ต.ค. 2014 - 19 พ.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA)เมืองโอลิเปีย ประเทศกรีซ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“10th International Session for Educators and Officials of Higher Institutes of Physical Education,23 ก.ค. 2014 - 28 ก.ค. 2014
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999051 ชื่อวิชา Develop.of Core Competency through One Health,6 ส.ค. 2018 - 30 มี.ค. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมระยะสั้นเรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบสำหรับนักศึกษาเตรียมสายวิทยศาสตร์สุขภาพทางสหวิทยาการก่อนการให้บริการ,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01689431 ชื่อวิชา Holistic Health Development for the Elderly,5 ม.ค. 2019 - 15 ก.ค. 2019
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Health Development for elderly) ,30 ส.ค. 2020 - 1 พ.ย. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอวยพร 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thailand One Health University Network (THOHUN)- NCO การใช้ประโยชน์ :-ใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงาน THOHUN -NCO ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นตัวอย่างเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ,21 มี.ค. 2019 - 22 มี.ค. 2019
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นเอกสารของรายงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,25 ก.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2017
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019