Journal

International Journal of Sports Science (ISSN: 21698791)
7
6
209-214
มิถุนายน 2017
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Health Development for elderly) ,30 ส.ค. 2020 - 1 พ.ย. 2020