Person Image

    Education

    • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2539
    • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
    • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธารินี