Person Image

  Education

  • Ph.D. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2545
  • M.S. (Electrical Engineering), Syracuse University, USA, 2543
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเด่นชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเด่นชัย 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 3
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม,1 มิ.ย. 2009 - 31 มึ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของนางสาวนิรมล พันธ์แสนทวีกุล แหล่งทุน :TRIDI,1 มิ.ย. 2009 - 24 มึ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเติมจนเต็มในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์,22 ธ.ค. 2009 - 21 ธ.ค. 2010

  แสดงความคิดเห็น

  (0)