Conference

RFID tag antenna utilizing ink-jet printing technology
The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009)
นานาชาติ
20 - 23 ตุลาคม 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเติมจนเต็มในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์,22 ธ.ค. 2009 - 21 ธ.ค. 2010