Person Image

Administration

Education

  • พณบ.(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • พนม.(การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Banking and Finance), The University of Queensland, AUSTRALIA

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภัทรกิตติ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภัทรกิตติ์ 1 ปีล่าสุด

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของภัทรกิตติ์ 2 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของภัทรกิตติ์ 2 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของภัทรกิตติ์ 1 ปีล่าสุด