Journal

Article
แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Journal
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ISSN: 08549849)
Volume
18
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Page
18-48
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เมืองพัทยา การใช้ประโยชน์ :ใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการขออนุมัติออกพันธบัตรท้องถิ่น,6 เม.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ :นำเสนอประกอบการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณลงทุนของอปท.,5 ม.ค. 2012 - 4 ก.ค. 2012