แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 18-48