Person Image

  Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2536
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของลักขณา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของลักขณา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nitrogen Transformation and Removal Mechanisms in Duckweed Based Pond,29 ม.ค. 2008 - 29 ม.ค. 2008
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผัก ,3 ต.ค. 2012 - 3 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผัก ,10 ต.ค. 2012 - 10 ต.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nitrogen Transformation and Removal Mechanisms in Duckweed Based Pond,29 ม.ค. 2008 - 29 ม.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย,22 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสถาพรวิทยา และ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จ.นครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากขยะ (ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ),5 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียนและองค์กรชุมชน แหล่งทุน :เงินอุดหนุน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2557,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขยะมูลฝอยแบบบูรณาการให้แก่โรงเรียนและองค์กรชุมชน แหล่งทุน :เงินอุดหนุน โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2558,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบางน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ,24 มิ.ย. 2015 - 26 ต.ค. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของลักขณา 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นต้นแบบให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน,5 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2019
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองทุนชุมชนเมืองวัดท่าพูด การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และการผลิตดินปลูก เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า,1 มี.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบางน้อย การใช้ประโยชน์ :นำเครื่องหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่แบบกวนผสมอัตโนมัติไปใช้งานเพื่อการผลิตปุ๋ยหมักภายในโรงเรียน ,21 ก.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2018