Person Image

  Education

  • วท.บ(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม . (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธนิษฐา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธนิษฐา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,16 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,5 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,16 ส.ค. 2012 - 16 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252371 ชื่อวิชา Diseases & Parasites of Aquatic Animals,14 ส.ค. 2012 - 10 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 ก.ค. 2012 - 19 ก.ค. 2012