Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2512
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, U.S.A., 2523

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมคิด

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมคิด 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,4 ม.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มึ.ค. 2016 - 25 มึ.ค. 2016
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302586 ชื่อวิชา Forest Tree Breeding Technology,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009