การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาการตลาด ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาการตลาด

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201320122010 >>
Year Academic 1
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556514 ชื่อวิชา Conflicts & Problems in Land Use,11 ก.ย. 2010 - 19 ก.ย. 2010

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>