การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาการตลาด ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาการตลาด

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201320122010 >>
Year Academic 1
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134521 ชื่อวิชา Strategic Brand Management,1 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>