การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาการตลาด ปี 2013

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาการตลาด

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201320122010 >>
Year Academic 1
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Marketing,19 มิ.ย. 2013 - 3 ก.ย. 2013