การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2016

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

8

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442513 ชื่อวิชา Thermodynamics & Kinetics of Nanomaterials,14 พ.ย. 2016 - 14 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442623 ชื่อวิชา X-ray Absorption Spectroscopy,28 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,14 มี.ค. 2016 - 14 มี.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,4 เม.ย. 2016 - 4 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442531 ชื่อวิชา Nanomatrials for Bioscience,15 ก.พ. 2016 - 22 ก.พ. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>