การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2012

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,16 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,16 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิต ของโครงร่าง scaffold เซริซิน/ไคโตซาน แหล่งทุน :สกว,1 พ.ค. 2012 - 1 พ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421515 ชื่อวิชา Radiation Chemistry & Processing,5 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,9 ก.ค. 2012 - 31 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442696 ชื่อวิชา Selected Topics in Nanomaterial Science,5 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,16 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013