การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

6

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :์Nanosized delivery system for radiopharmaceuticals แหล่งทุน :International Atomic Energy Agency,12 พ.ค. 2015 - 11 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Nanosized delivery system of radiopharmaceuticals แหล่งทุน :International Atomic Energy Agency,12 พ.ค. 2015 - 11 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :X-ray Absorption Spectroscopy for Materials Science,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :X-ray Absorption Spectroscopy for Materials Science,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :X-ray Absorption Spectroscopy for Materials Science,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442514 ชื่อวิชา Structure of Materials,7 ต.ค. 2015 - 18 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :X-ray Absorption Spectroscopy for Materials Science,12 ก.พ. 2015 - 12 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Nanosized delivery system of radiopharmaceuticals แหล่งทุน :International Atomic Energy Agency,12 พ.ค. 2015 - 11 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Nanosized delivery system of radiopharmacuticals แหล่งทุน :International Atomic Energy Agency (IAEA),12 พ.ค. 2015 - 12 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,17 ส.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442514 ชื่อวิชา Structure of Materials,7 ต.ค. 2015 - 18 พ.ย. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012201120102009 >>