Journal

Journal of Molecular Structure (ISSN: 00222860)
1102
-
95-100
ธันวาคม 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเฟอร์ไรท์ชนิดต่างๆด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442514 ชื่อวิชา Structure of Materials,7 ต.ค. 2015 - 18 พ.ย. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442612 ชื่อวิชา Crystallography and X-ray Diffraction,14 มี.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016