แน้วโน้มรางวัลของวรญา

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์,inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์,exอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี,"การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งนำ้แข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", รางวัลบทความชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, Jul 8 2016